Sharing is caring!

Kihez fordulhatok, ha az állatokkal való nem megfelelő bánásmódot tapasztalok?

Az állatok védelme és kímélete érdekében érvényben lévő jogszabályok megsértése esetén értesítendő:

 • a területileg illetékes jegyző vagy Járási Hivatal,
 • a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, vagy
 • a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Bűncselekmény gyanújának felmerülésekor értesítendő: a rendőrség

Forrás: https://elelmiszerlanc.kormany.hu/av-bejelentes


Fotó: Pixabay

Milyen szankciót vonhat maga után az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján alkotott előírások megsértése? Mik az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók?

Gyakori kérdésként merül fel az állatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban, hogy miért nem tartalmaznak szankciókról szóló előírásokat. Ennek magyarázata a hazai állatvédelmi jog felépítésében keresendő. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény, illetve az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet azok a jogi aktusok, amelyek az ágazat teljes egészére vonatkozóan meghatározzák az egyes jogsértésekhez rendelhető büntetéseket. Ezért szükségtelen az egyes részterületeket szabályzó rendeletekben külön kitérni erre.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15 ezer Ft, ez az összeg jogszabályban meghatározott szorzók szerint növelhető, felső összeghatár nincs. A bírság megfizetése nem mentesít más jogkövetkezmények alól. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Állatvédelmi bírság kiszabása helyett vagy azzal egyidejűleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására kell kötelezni, továbbá az állatok gondozásával, a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos állatvédelmi oktatáson való részvételre kötelezhető.

A hatóság az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.

Ha az állattartó az előírásokat nem vagy nem megfelelően teljesíti és ez által az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, a hatóság az állat tulajdonosának költségére elrendelheti – a feltételek biztosításáig – az állat megfelelő helyre való szállítását és a várható tartási költségek tulajdonos általi megelőlegezését. Ha az állattartó a hatóság által előírt időpontig gondoskodik a jogszabályszerű állattartási feltételek biztosításáról, úgy az elszállított állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkező esetben a hatóság az állatot elkobozza.

Ha az állat tartója az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos és/vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a tartott vagy a jövőben tartandó állat jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem biztosítható, a hatóság – állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az állattartót a jogsértés súlyától függően az állattartástól eltilthatja.

Forrás: https://elelmiszerlanc.kormany.hu/av-jogsertes


Fotó: Pixabay

Mi számít szabálysértésnek és ezek milyen szankciókat vonhatnak maguk után? Mik az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók?

A szabálysértéseket a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény határozza meg. Az állatok védelméhez kapcsolódó szabálysértések az alábbiak.

 

Veszélyeztetés kutyával

Aki a felügyelete alatt álló kutyát

 • a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
 • természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
 • szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
 • élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,

szabálysértést követ el.

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

 

Köztisztasági szabálysértés

Aki a felügyelete alatt lévő állat által közterületen, közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

 

A hivatkozott szabálysértések miatt alkalmazható büntetések a pénzbírság és a közérdekű munka. A büntetések önállóan és egymás mellett is kiszabhatók.

A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések például az elkobzás vagy a figyelmeztetés. Az intézkedések önállóan, egymás vagy büntetés mellett is alkalmazhatók.
Forrás:https://elelmiszerlanc.kormany.hu/av-szabalysertes

Mi számít bűncselekménynek és ezek milyen szankciókat vonhatnak maguk után? Mik az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók?

Az egyes büntetőjogi tényállásokat a Büntető Törvénykönyv határozza meg. Az állatok védelméhez kapcsolódó tényállások az alábbiak.

 

Állatkínzás

Aki

 • gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, vagy
 • gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás

 • az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
 • több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.

 

Tiltott állatviadal szervezése

Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez vagy fogadást köt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki állatviadal céljára gerinces állatot megszerez, tart, tenyészt, kiképez, idomít vagy forgalmaz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Veszélyes állat, illetve eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése

Aki

 • veszélyes állatot engedély nélkül tart, szaporít, elidegenít, vagy az ország területére behoz,
 • a veszélyes állat tartására vonatkozó jogszabályban előírt biztonsági előírást megszegi,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki

 • veszélyes ebet szaporít, az ország területére behoz, onnan kivisz, versenyeztet, vagy engedély nélkül tart,
 • veszélyes ebet jogszabály megszegésével elidegenít, vagy megszerez,
 • a veszélyes eb ivartalanítására vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettségét megszegi,
 • a veszélyes eb tartására vonatkozó jogszabályban előírt biztonsági előírást megszegi,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki veszélyes ebet őrző-védő feladat végzésére tart, kiképez, illetve veszélyes ebbel ilyen feladatot végeztet, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A veszélyes eb a hatósági határozatban egyedileg veszélyes ebbé nyilvánított eb.

Az alkalmazható intézkedési nemek egyike az elkobzás.

Forrás:https://elelmiszerlanc.kormany.hu/av-buncselekmeny

 

Transcom Retail - Free Secure Email - Transcom VOIP - FastApn - Flytlink - Premium Domains